Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Elise’s Events is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om gastouderopvang aan te bieden en kinderevenementen en kinderfeestjes te bedenken en organiseren.
1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Elise’s Events en/of Elise’s Events opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Elise’s Events en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. En de rechtsbetrekking tussen Elise’s Events en ingeschakelde derden. 
1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Elise’s Events en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende, maar niet beperkt tot: het geven van bedrijfshulpverlenings- en cursussen, alsmede alle andere door Elise’s Events ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website: www.elisesevents.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Elise’s Events gesloten Overeenkomsten waarbij Elise’s Events Diensten aanbiedt of levert.
2.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Elise’s Events en (ingeschakelde) derden gesloten Overeenkomsten.
2.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Elise’s Events overeengekomen.
2.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van ingeschakelde derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.6 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 Alle offertes van Elise’s Events zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 De Opdrachtgever kan contact opnemen met Elise’s Events via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Elise’s Events zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3.3 Als Elise’s Events een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Elise’s Events kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Elise’s Events dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Elise’s Events deze schriftelijk bevestigt.
3.5 Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Elise’s Events.
3.6 De bedragen op de offerte zijn inclusief BTW.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Elise’s Events zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
4.2 Elise’s Events maakt in beginsel geen gebruik van derden, maar behoudt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Bij het inschakelen van derden zal Elise’s Events de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Elise’s Events worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4.4 Elise’s Events heeft het recht om de locatie en datum van bijeenkomsten te wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn.
4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elise’s Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Elise’s Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elise’s Events zijn verstrekt, heeft Elise’s Events het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Elise’s Events zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Elise’s Events kan zijn Diensten in ieder geval, maar niet uitsluitend, niet deugdelijk verrichten indien Opdrachtgever de cursus vergeet, of als er onvoldoende personeel aanwezig is van Opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Elise’s Events en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
5.3 Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Elise’s Events op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Elise’s Events en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1 Elise’s Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Elise’s Events goede grond heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
6.2 Voorts is Elise’s Events bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
6.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Elise’s Events gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder Overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Elise’s Events, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
7.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: abnormale weersomstandigheden en stakingen.
7.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
7.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Elise’s Events overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Elise’s Events heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 8 Annulering

8.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de aanvaarding is gedaan en door Elise’s Events de opdrachtbevestiging is gestuurd zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden, is de Opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten te vergoeden.
8.2 Opdrachtgever kan tot twee weken voor de uitvoeringsdatum kosteloos annuleren. Indien er kosten zijn gemaakt, is artikel 8.1 van toepassing.
8.3 Indien Opdrachtgever tussen zeven en veertien dagen voor de uitvoeringsdatum de Dienst annuleert, is Opdrachtgever gehouden om 25% van het totaalbedrag te betalen. Indien er kosten zijn gemaakt is artikel 8.1 van toepassing
8.4 Indien Opdrachtgever minder dan zeven dagen voor de uitvoeringsdatum de Dienst annuleert, is Opdrachtgever gehouden om 50% van het totaalbedrag te betalen. Indien er kosten zijn gemaakt is artikel 8.1 van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Elise’s Events is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
9.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Elise’s Events.
9.3 Elise’s Events is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Elise’s Events, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Elise’s Events om, als een door Elise’s Events ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
9.4 Elise’s Events is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
9.5 Elise’s Events is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 7.
9.6 De Opdrachtgever vrijwaart Elise’s Events voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9.7 Indien Elise’s Events aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Elise’s Events met betrekking tot haar Diensten.
9.8 De aansprakelijkheid van Elise’s Events is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Elise’s Events niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Elise’s Events 
9.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid van gegevens

10.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Elise’s Events kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Elise’s Events behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 12 Betaling

12.1 Elise’s Events heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
12.2 Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
12.3 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld te melden aan Elise’s Events. 
12.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
12.5 Indien Elise’s Events besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 12.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Meer weten of je eigen feestidee bespreken?
Vragen? Neem contact op
Verstuur
Contact

Copyright © Elise's Events  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud